REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mpm.net.pl/sklep
dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, obowiązujący od dnia 12.04.2019.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa,
obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania
Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy.
4. Podstawowe definicje:
1) Formularz: skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub
dokonanie innych czynności w Sklepie;
2) Klient: podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot który korzysta w
jakikolwiek sposób ze Sklepu, a w szczególności podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży.
3) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Konto: Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
5) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
6) Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem internetowym http://mpm.net.pl/sklep, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na
odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej
automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
7) Sprzedawca: Paweł Klusek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MPM Paweł Klusek, 27-200
Starachowice, ul. Bajana 14, NIP: 6642104477, REGON: 260688182, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
8) Towar lub Produkt: towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9) Umowa: umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w
Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10) Usługa Elektroniczna: usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za
pośrednictwem Serwisu;
11) Zamówienie: dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem:
MPM Paweł Klusek
27-200 Starachowice, ul. Bajana 14
mail: biuro@mpm.net.pl
tel.: +48 502 107 189
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Konto.
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń
umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do
Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki
hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny
charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w
każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta
2 Regulamin Sklepu Internetowego MPM
Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności
składania dodatkowych oświadczeń stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej:
„Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane
dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż
jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których
dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z
odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić
formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania
danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w
procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu
loginu oraz hasła ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz
przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie.

ROZDZIAŁ 5. SKŁADANIE I REALIZACJA SPRZEDAŻY

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Na Towary udzielona jest dwuletnia gwarancja.
4. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego w Sklepie. Złożenie zamówienia oraz zawarcie
Umowy Sprzedaży nie wymaga rejestracji.
5. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym
oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
6. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych
osobowych.
7. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
8. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę”.
3 Regulamin Sklepu Internetowego MPM
10. Sprzedawca wysyła Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
11. Czas realizacji zamówienia (tj. wysyłki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, czas ten może ulec
wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie.
12. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich.
13. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
14. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów dostawy. Koszty związane z dostawą Towaru ponosi Klient.
15. Wysokość kosztów dostawy może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych
kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
16. Klient może wybrać następującą formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien
wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty
Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u
kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
17. Na każdy sprzedany Produkt, Sklep wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT.
18. Od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Sklep, Klient może dokonać zmiany
złożonego Zamówienia lub wycofania Zamówienia wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
19. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu podczas składania Zamówienia.
20. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej i powinien zostać dostarczony w ciągu 2 dni roboczych od dnia
wysyłki Towaru.
21. Klient nie ma możliwości dokonania odbioru osobistego Towaru.
22. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.
23. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i
inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na
zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby
trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada
lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia
wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma,
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od
dnia wydania Towaru;
7) Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz
wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym
rzecz została jemu wydana.
4 Regulamin Sklepu Internetowego MPM

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Klientowi przysługuje prawo do Reklamacji.
2. Reklamacje należy złożyć do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul.
Bajana 14.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) uzupełniony formularz reklamacyjny (wzór formularzu reklamacyjnego dostępny jest w Sklepie i jako załącznik do
niniejszego regulaminu)
2) dowód zakupu (faktura VAT)
3) reklamowany Towar
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta o odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź
zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, smsem lub na adres do doręczeń podany przez Użytkownika w
reklamacji.
6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w
stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution),
dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi
organami;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie pisemnej,
wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14 lub na
adres poczty elektronicznej: biuro@mpm.net.pl (wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny jest w Sklepie i jako
załącznik do niniejszego regulaminu)
4. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę taką uważa się za niezawartą.
5. Klient, który odstąpił od Umowy Sprzedaży zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 dni od dnia
odstąpienia od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru
Sprzedawcy przed jego upływem na adres: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi koszt zakupionego Towaru, nie
później niż w 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 9.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Klienta do
zapłaty za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z
żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub