POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

www.mpm.net.pl
obowiązująca od dnia 12.04.2019.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie:
1) jakie dane osobowe pobieramy od Klienta i na jakiej podstawie
2) jakie są powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
3) w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które podaje nam Klient
4) wyjaśnienie praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy prywatność.
2. MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14, NIP: 6642104477, REGON: 260688182, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.
3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez MPM Paweł Klusek, w szczególności odnosi się do oferowanych usług poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem: www.mpm.net.pl (dalej zwany serwis internetowy MPM)
4. Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego MPM.

ROZDZIAŁ 2. GROMADZENIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających ze strony internetowej http://mpm.net.pl, jest MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14 (dalej: MPM).
2. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej http://mpm.net.pl tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), nadto dane osobowe przetwarzamy w celu:
1) rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie; (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu kontaktu i odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza zapytanie w zakresie oferty produktowej (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) rozpatrywania skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5) w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6) w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
7) ponadto, dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to
z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe Klientów MPM są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych m.in. przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. MPM nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Spółka może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, kraj, miasto, kod pocztowy. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży towarów.
6. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH

1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu, w tym m.in.:
1) podmiotom prowadzącym działalność kurierską;
2) bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;
3) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
2 Polityka Ochrony Danych Osobowych MPM
4) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
5) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, windykacyjne lub usługi doradcze.
2. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Spółką przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

ROZDZIAŁ 4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI

1. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji gdy Klient uzna, iż przetwarzanie, którego
dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

ROZDZIAŁ 5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:
1) dane zawarte na umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy); w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
2) dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
3) dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).
4) dane dla celów marketingowych:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu MPM – do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych.

ROZDZIAŁ 6. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie pod adresem email biuro@mpm.net.pl lub na adres siedziby: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14.

ROZDZIAŁ 7. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. MPM stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi.

2. MPM tworzy kopie zapasowe, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. MPM może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez MPM co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie sklepu internetowego MPM staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku
z aktywnością Klienta w serwisie MPM po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności.
2. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt pisemny adres e-mail biuro@mpm.net.pl lub na adres siedziby: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14.